Keskkond ja ohutus

Pöörame suurt tähelepanu keskkonnahoiule ja 
tööohutusele. Alexela Sillamäe terminali projekteerimisel
ja ehitamisel oleme arvestanud Eesti Vabariigi seaduste ning 
Euroopa Liidu rangete ohutus- ja keskkonnakaitsenormidega.

2014. aastal paigaldasime koostöös Sillamäe ettevõtetega sadama tööstusalale seirejaama, mis jälgib pidevalt välisõhu kvaliteeti. Seirejaam mõõdab üldsüsivesinikke, aromaatseid süsivesinikke ja meteoroloogilisi parameetreid.

Seirejaama näitajaid jälgivad terminali töötajad. Kui saastetase tõuseb kehtestatud normini, võetakse olukorra lahendamiseks tarvitusele meetmed.

Saastetaseme piirväärtused on seadustatud keskkonnaministri 7. septembri 2004. aasta määrusega nr 15 „ Välisõhu saastatuse taseme piir- ja sihtväärtused, saasteaine sisalduse muud piirnormid ning nende saavutamise tähtajad”. Määruses on sätestatud, et mittemetaansete süsivesinike (NMHC, ingl NonMethane HydroCarbons) saastetaseme piirväärtus välisõhus on 5 mgC/m³, muudel ainetel (benseen, tolueen, ortoksüleen ja paraksüleen) 200 µg/m³.

Seirejaama mõõtetulemused on nähtavad Eesti Keskkonnauuringute Keskuse (EKUK) kodulehel. Mõõtetulemuste graafikutel on piirväärtused tähistatud punase joonega.